Illustrasjonsfoto: Tullvärket

24.10.17

Svenske tollere får gjøre "politiarbeid"

Svenske tollere har de siste sju årene avslørt 2 207 ruspåvirkede førere av til sammen 364 071 promille-kontrollerte. I Norge er det kun politiet som har myndighet til å rusteste de veifarende.

I 2008 bestemte Riksdagen at det svenske Tullverket skulle bidra med mer aktiv innsats i kampen for økt trafikksikkerhet. Derfor fikk tollerne myndighet til å kontrollere motorvognførere for såkalte «rattfylleribrott». Fra 2010, som var det første hele driftsåret med promillekontroller, har tollerne i Sverige i gjennomsnitt hindret 26 sjåfører månedlig – nesten én hver eneste dag – fra å kjøre videre med rusmidler i kroppen. Samtidig fikk også Kustbevakningen myndighet til å foreta promillekontroller ved både ratt- og sjøfylleri.

Riksdagens begrunnelse var klar; de ønsket en mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser for økt trafikksikkerhet.

Også i Norge diskuteres det om tollere, som en naturlig del av grensekontrollen, skal kunne drive promillekontroll.

Generalsekretær i MA – rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, er ikke i tvil om at en slik ordning ville gi tryggere trafikk også i Norge.

– Vi har forfektet en ordning med utvidet myndighet til Tollvesenet overfor politikere og myndighetspersoner, senest i høringen for Meld. St. 40 om samordning og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet. Får Tollvesenet myndighet til å foreta pusteprøver og iverksette nødvendige sanksjoner, vil det bety økt kontrollvirksomhet ved grenseoverganger og i de internasjonale fergehavnene, dvs. naturlige steder der Tollvesenet har sin virksomhet, og der politiet i dag hevder at de ikke har kapasitet til å bedrive hyppige kontroller. Det ville sannsynligvis også bety at flere tungtransporter ville bli utsatt for tilfeldige promillekontroller enn hva tilfellet er i dag, sier hun.

Les hele artikkelen her